1. Skaden må skyldes behandlingen
Du må ha fått en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging. En skade kan være både forbigående og varig. Dersom skaden skyldes den sykdommen du ble behandlet for, har du ikke krav på erstatning.

2. Svikt i behandlingen
For at du skal ha krav på erstatning, må skaden din skyldes behandlingssvikt. I tilfeller der det oppstår en skade uten at det skyldes svikt i behandlingen, har du normalt ikke krav på erstatning.

I noen helt spesielle tilfeller kan man få erstatning selv om det ikke har skjedd en svikt. Dette gjelder dersom skaden er spesielt stor eller uventet.

3. Økonomisk tap

Skaden må som hovedregel ha ført til et økonomisk tap. Formålet med erstatningen er å dekke økte utgifter til legebehandling, medisiner, transport og lignende. Du kan også få erstatning for inntektstap eller tap av forsørger.

Hvis det økonomiske tapet er under 5000 kroner, kan du ikke kreve erstatning fra NPE. Du kan i stedet henvende deg direkte til det behandlingsstedet der skaden skjedde.

Dersom du har hatt forbigående smerter eller en dårlig opplevelse, men ikke et økonomisk tap, vil du ikke få erstatning. Du kan heller ikke få erstatning som «plaster på såret».

Menerstatning. I noen tilfeller kan du få erstatning selv om du ikke har noe økonomisk tap, for eksempel hvis du har fått en varig og betydelig skade. Med varig menes vanligvis at skaden varer i en periode på minst ti år. Med betydelig menes at skaden må gi en medisinsk invaliditet på minst 15 %.

For å fastsette medisinsk invaliditet brukes en egen tabell for personskader. Beregningen bygger på medisinsk invaliditetsgrad, alder på skadetidspunktet og folketrygdens grunnbeløp.

Formålet med menerstatningen er å kompensere for redusert livskvalitet. Menerstatning gis altså for tapt livskvalitet, uavhengig av om du har hatt et økonomisk tap.

4. Skaden må ikke være for gammel
Du kan søke om pasientskadeerstatning senest tre år etter at du burde ha forstått at det er behandlingen eller mangel på behandling som har ført til skaden.