Seier i Oslo tingrett – tilkjent ytterligere erstatning for fremtidig inntektstap med kr 2.5 millioner

Saksøker, en IT-utdannet mann i 40-årene, krevde erstatning av Pasientskadenemnda på bakgrunn av mislykket underlivsoperasjon på Oslo universitetssykehus i februar 2010. 

Skaden medførte varig medisinsk invaliditet på 35% og 100% ervervsuførhet. Pasientskadenemnda erkjente ansvar og tilkjente saksøker kr 6.9 millioner i samlet erstatning. Saksøker var ikke enig i forutsetningene for beregning av fremtidig inntektstap og tok ut stevning ved Oslo tingrett. Det ble særskilt anført at det forelå regnefeil i nemndas beregninger, ved at nemnda forutsatte at saksøker ville ha en reallønnsnedgang i situasjonen uten skade. Saksøker mente han ville avansert i sin jobb og oppnådd høyere inntekt med årene, slik at det forelå et udekket inntektstap. Tingretten var enig med saksøker og tilkjente ham en tilleggserstatning for fremtidig inntektstap med kr 2.5 millioner. Han fikk også dekket sine saksomkostninger.

Saken ble prosedert av advokat Espen Seeberg

0
Feed