Yrkesskade

Vi hjelper deg hvis det oppstår en skade på arbeidsplassen!

Våre saker Kontakt oss

Hva er en yrkesskade?

Arbeidsgiver plikter å tegne yrkesskadeforsikring for alle ansatte. Denne forsikringen vil dekke tap som oppstår som følge av skaden. Rett til erstatning under yrkesskadeforsikringen innebærer normalt at skaden også er godkjent som yrkesskade av NAV.

Med yrkesskade menes skade oppstått ved arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Også yrkessykdommer omfattes av loven. Noen ganger kan det være uklart hva som har forårsaket skaden/sykdommen. Da kan prosessen med forsikringsselskapet bli krevende. Vi anbefaler alle som mener de er påført en yrkesskade/yrkessykdom å ta kontakt med advokat for bistand.

Normalt vil utgifter til advokat bli dekket av ansvarlig forsikringsselskap.

Frist for å melde skaden – Foreldelse

Det er et vilkår for godkjennelse av skaden som yrkesskade, at skaden er meldt NAV innen 1 år etter at arbeidsulykken skjedde eller du ble klar over årsaken til skaden/sykdommen. Uavhengig av denne meldefristen, løper vanlige foreldelsesfrister. Hovedregelen er at et krav om yrkesskadeforsikring vil være foreldet 3 år etter utløpet av det kalenderår du ble klar over yrkesskaden.

Hva kan du kreve erstattet ved yrkesskade?

De vanligste erstatningspostene er menerstatning, erstatning for påført inntektstap og fremtidig inntektstap (grunnerstatning), utgifter og påført tap av hjemmearbeidsevne. Erstatningsutmålingen under yrkesskadeforsikringen er delvis standardisert.

Se noen av våre saker