stillas erstatning

Fall fra et stilas

Arbeidsulykke. Mann f. 1967. Arbeider som maler. Han ble blendet av solen og falt ned fra et stilas på ca. 2 meter. Kompresjonsbrudd i ryggen.

Dette er brudd som normalt leges raskt og med godt resultat. Klienten utviklet imidlertid alvorlige kroniske ryggsmerter og kom aldri tilbake i arbeid. NAV avslo krav om uføreytelser, da de mente han ikke var ervervsufør. Ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap utbetalte erstatning med samlet kr. 100.000,-. Selskapet la til grunn at ervervsuførheten skyldes andre forhold og at varig medisinsk invaliditetsgrad var under 15 %. Vår klient aksepterte ikke dette og tok ut stevning for Oslo tingrett. Tingretten fant det tilstrekkelig sannsynliggjort at mesteparten av ervervsuførheten og den medisinske invaliditeten skyldes arbeidsulykken og tilkjente han en samlet erstatning på rett i overkant av kr. 2 mill. (sak 27043).

0
Feed