Salær

Les mer om våre satser

Be om pristilbud

Salær og fri rettshjelp

Timesalæret i vårt firma utgjør for tiden 2 400,- pr. time ekskl. mva. I mange tilfeller vil advokatutgiftene bli dekket av ansvarlig forsikringsselskap eller NPE. I andre saker vil oppdragsgiver selv (klienten) måtte betale for juridisk bistand.

Dersom det er aktuelt å søke fri rettshjelp fra det offentlige, skal advokaten informere om dette. Videre skal advokaten kartlegge om klienten har en rettshjelpsforsikring som kan komme til anvendelse. En slik forsikring vil normalt foreligge i tilknytning til en villa/innbo-løsøre eller kollektiv forsikring, og kommer til anvendelse fra det tidspunkt det foreligger en tvist. Forsikringssummen er normalt 100 000,-. Egenandelen består i en fast egenandel (normalt mellom 3 000-5 000,-) og en variabel egenandel på 20 % av forsikringens utnyttelse.

I saker for Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) dekker normalt ikke NPE klientens utgifter til egen advokat i forbindelse med behandlingen av ansvarsspørsmålet. NPE dekker imidlertid som hovedregel rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand i forbindelse med erstatningsutmålingen. Ved klage til Pasientskadenemnda vil utgifter til juridisk bistand normalt bli dekket dersom klienten får medhold i klagen. Det gis i saker for NPE normalt ikke fri rettshjelp fra det offentlige. Rettshjelpsforsikringen gjelder først dersom klienten velger å prøve et avslag fra nemnda for domstolene.

I trafikkskadesaker har skadelidte rett til å få dekket utgifter til advokat av det ansvarlige motorvogns forsikringsselskap, men detter er begrenset til hva som anses rimelig og nødvendig. En rettshjelpsforsikring vil også kunne dekke disse utgiftene fra det tidspunkt det foreligger en tvist mellom skadelidte og selskapet – som regel når det foreligger uenighet om ansvaret eller om den tilbudte erstatning.

I yrkesskadesaker vil det ansvarlige selskapet som hovedregel dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand dersom selskapet erkjenner ansvar.

Resultatbaserte oppdragsavtaler
– «No cure no pay»

I de fleste erstatnings- og forsikringssaker vil skadelidte være i en vanskelig økonomisk situasjon.

De økonomiske snevre grenser som gjelder for fri rettshjelp og foreliggende rettshjelpsforsikring vil kun i begrenset grad gi den skadelidte økonomiske garantier til å forfølge sine erstatningskrav når det oppstår en uenighet om ansvar eller oppgjør. Samtidig vil kostnadene til egen advokat være betydelige og størrelsen på slike utgifter usikre. Mange skadelidte velger derfor ikke å ta risikoen med å forfølge sin sak f.eks. for domstolene. Denne situasjonen begrenser skadelidtes rettssikkerhet og muligheter til å forfølge sin sak.

For å bedre muligheten til å fremme sin sak mot skadevolder tilbyr advokatfirmaet i enkeltsaker, og etter en konkret vurdering, å påta oss oppdrag uten å kreve salær dersom saken ikke fører frem. Klienten må selv betale direkte utgifter som rettsgebyr, utgifter til sakkyndige, reiseutgifter etc. Det samme gjelder eventuelle idømte saksomkostninger til motparten. Vi vil alltid søke utnyttet foreliggende rettshjelpsordninger, og klienten vil måtte betale de egenandeler som gjelder. Dersom saken fører frem, vil motparten normalt dekke klientens vanlige sakskostnader. Avhengig av sakens resultat vil advokatfirmaet kreve et tilleggssalær av klienten. Dette fastsettes skjønnsmessig på bakgrunn av den tid som er benyttet på hele saken (så vel ansvarsspørsmålet som utmålingsspørsmålet), sakens økonomiske verdi for klienten, sakens vanskelighetsgrad, advokatens kompetanse og sakens resultat, jf. Bl.a. regler for god advokatskikk § 3.3.1 og salærveiledningens punkt 4.2. Det vil ikke bli beregnet tilleggssalær for den del av arbeidet som evt. dekkes gjennom offentlige ordninger. Tilleggssalæret er begrenset oppad til størrelsen på det ordinære salæret og kommer i tillegg til det salær motparten måtte betale. Det presiseres at det ikke er adgang til å beregne dette tilleggssalær som en prosent av den erstatning klienten oppnår.