Salær

Les mer om våre satser og muligheten for å få dekket dine utgifter til advokat

Be om pristilbud

Salær og fri rettshjelp

Timesalæret i vårt firma utgjør for tiden 2 500,- pr. time ekskl. mva. I mange tilfeller vil advokatutgiftene bli dekket av ansvarlig forsikringsselskap eller NPE.

  • Vi undersøker mulighetene for rettshjelpsdekning for deg
  • Forsikringsselskaper, NPE og det offentlige vil ofte dekke dine advokatutgifer
  • I noen tilfeller kan vi tilby resultatbaserte oppdragsavtaler (no cure no pay)

 

 

 

Kontakt oss for nærmere samtale om mulighetene for advokatdekning

Resultatbaserte oppdragsavtaler
– «No cure no pay»

I de fleste erstatnings- og forsikringssaker vil skadelidte være i en vanskelig økonomisk situasjon.

De økonomiske snevre grenser som gjelder for fri rettshjelp og foreliggende rettshjelpsforsikring vil kun i begrenset grad gi den skadelidte økonomiske garantier til å forfølge sine erstatningskrav når det oppstår en uenighet om ansvar eller oppgjør. Samtidig vil kostnadene til egen advokat være betydelige og størrelsen på slike utgifter usikre. Mange skadelidte velger derfor ikke å ta risikoen med å forfølge sin sak f.eks. for domstolene. Denne situasjonen begrenser skadelidtes rettssikkerhet og muligheter til å forfølge sin sak.

For å bedre muligheten til å fremme sin sak mot skadevolder tilbyr advokatfirmaet i enkeltsaker, og etter en konkret vurdering, å påta oss oppdrag uten å kreve salær dersom saken ikke fører frem. Klienten må selv betale direkte utgifter som rettsgebyr, utgifter til sakkyndige, reiseutgifter etc. Det samme gjelder eventuelle idømte saksomkostninger til motparten. Vi vil alltid søke utnyttet foreliggende rettshjelpsordninger, og klienten vil måtte betale de egenandeler som gjelder. Dersom saken fører frem, vil motparten normalt dekke klientens vanlige sakskostnader. Avhengig av sakens resultat vil advokatfirmaet kreve et tilleggssalær av klienten. Dette fastsettes skjønnsmessig på bakgrunn av den tid som er benyttet på hele saken (så vel ansvarsspørsmålet som utmålingsspørsmålet), sakens økonomiske verdi for klienten, sakens vanskelighetsgrad, advokatens kompetanse og sakens resultat, jf. Bl.a. regler for god advokatskikk § 3.3.1 og salærveiledningens punkt 4.2. Det vil ikke bli beregnet tilleggssalær for den del av arbeidet som evt. dekkes gjennom offentlige ordninger. Tilleggssalæret er begrenset oppad til størrelsen på det ordinære salæret og kommer i tillegg til det salær motparten måtte betale. Det presiseres at det ikke er adgang til å beregne dette tilleggssalær som en prosent av den erstatning klienten oppnår.