Pasientskade

Vi bistår deg i din pasientskadesak!

Våre saker Kontakt oss

Vilkår for pasientskade

1. Skaden må skyldes behandlingen

Du må ha fått en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging. En skade kan være både forbigående og varig. Dersom skaden skyldes den sykdommen du ble behandlet for, har du ikke krav på erstatning.

2. Svikt i behandlingen

For at du skal ha rett til erstatning, må skaden skyldes «svikt ved ytelsen av helsehjelp». I tilfeller der det oppstår en skade uten at det skyldes svikt i behandlingen, vil du normalt ikke krav på erstatning.

Ved infeksjoner på sykehus vil du alltid ha krav på erstatning.

I noen helt spesielle tilfeller kan man få erstatning selv om det ikke har skjedd en svikt. Dette gjelder unntaksvis og kun dersom skaden er spesielt stor eller uventet og ligger utenfor hva som må aksepteres.

3. Økonomisk tap

Skaden må som hovedregel ha ført til et økonomisk tap. Formålet med erstatningen er at skadelidte økonomisk skal settes i en situasjon som om skaden ikke hadde inntruffet. Du vil ha rett til å få erstatning for skaderelaterte utgifter, inntektstap og tap av hjemmearbeidsevnen. I tillegg vil skadelidte i mange tilfelle ha rett til menerstatning. Dersom det økonomiske tapet er mindre enn kr 10.000,- vil du ikke ha rett til erstatning.

4. Skaden må ikke være for gammel

Erstatningskravet vil normalt være foreldet dersom kravet er fremsatt mer enn tre år etter at du burde ha forstått at det er behandlingen eller mangel på behandling som har ført til skaden.

Erstatningsberegning

Når NPE har erkjent erstatningsansvar, starter arbeidet med beregningen av erstatningens størrelse. Utgangspunktet er at skadelidte har krav på «full erstatning» for sitt økonomiske tap.

De vanligste erstatningspostene er:

  • menerstatning (tap av livskvalitet)
  • påført og fremtidig inntektstap
  • påførte og fremtidige utgifter
  • påført og fremtidig tap av hjemmearbeidsevne (renhold, snømåking, vedlikehold av bolig m.m.)

Menerstatning tilkjennes dersom den behandlingsrelaterte medisinske invaliditetsgraden minst utgjør 15 %. Dersom du ikke har rett til menerstatning og det økonomiske tapet utgjør mindre enn kr 10.000,-, kan erstatningskravet avslås.

 

Du har rett til å få dekket utgifter til juridisk bistand under erstatningsutmålingen. Vi anbefaler at du benytter deg av denne rettigheten, da erstatningsberegning er komplisert og krever særskilt kompetanse/erfaring.

Advokatfirmaet vil i samarbeid med skadelidte utarbeide et begrunnet erstatningskrav med erstatningsberegninger og annen dokumentasjon. Deretter vil NPE utarbeide et erstatningsforslag. Saken avsluttes formelt ved at det fattes et vedtak og at vedtatt erstatning utbetales.

Ofte vil det være uenighet om erstatningens størrelse. I så fall kan vedtaket påklages til Helseklage/Pasientskadenemnda innen tre uker. Klageinstansen kan stadfeste NPEs vedtak eller øke erstatningen. Klageinstansen kan ikke sette ned erstatningen.

Fødselsskadesaker

Advokatfirmaet Roander & Co har mer enn 30 års erfaring med fødselsskadesaker – både ansvarsvurderinger og erstatningsutmålinger. Advokatfirmaet er ledende i Norge innenfor fagfeltet. Vi har prosedert et betydelig antall fødselsskadesaker for domstolene, og har svært gode resultater å vise til.

I årenes løp har mange barn med fødselsskader fått sin rettmessige erstatning etter å ha blitt bistått av oss. Advokatfirmaet har i stor grad bidratt til at erstatningsnivåene i fødselsskader har økt betydelig de siste 15 årene.

Krav om erstatning etter fødselsskade meldes i først omgang til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), som vurderer hvorvidt barnet har krav på erstatning. Avslag på krav om erstatning kan påklages til Pasientskadenemnda (PSN). Dersom avslaget opprettholdes, kan saken bringes inn for domstolene.

Dersom NPE erkjenner erstatningsansvar, starter arbeidet med erstatningsberegningen. Etter at NPE har fattet vedtak om erstatningens størrelse, utbetales erstatningen. Vedtaket kan påklages til Helseklage/Pasientskadenemnda (PSN), som kan stadfeste NPEs vedtak eller øke erstatningen. PSN kan ikke redusere erstatningen. Vedtaket fra PSN kan om nødvendig bringes inn for domstolene innen søksmålsfristen på 6 måneder.

Har du et barn som kan være skadet under fødselen, eller trenger du bistand i forbindelse med erstatningsutmålingen.

Se noen av våre saker

Salær og fri rettshjelp

Timesalæret i vårt firma utgjør for tiden 2 300,- pr. time ekskl. mva. I mange tilfeller vil advokatutgiftene bli dekket av ansvarlig forsikringsselskap eller NPE. I andre saker vil oppdragsgiver selv (klienten) måtte betale for juridisk bistand.

Dersom det er aktuelt å søke fri rettshjelp fra det offentlige, skal advokaten informere om dette. Videre skal advokaten kartlegge om klienten har en rettshjelpsforsikring som kan komme til anvendelse. En slik forsikring vil normalt foreligge i tilknytning til en villa/innbo-løsøre eller kollektiv forsikring, og kommer til anvendelse fra det tidspunkt det foreligger en tvist. Forsikringssummen er normalt 100 000,-. Egenandelen består i en fast egenandel (normalt mellom 3 000-5 000,-) og en variabel egenandel på 20 % av forsikringens utnyttelse.

I saker for Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) dekker normalt ikke NPE klientens utgifter til egen advokat i forbindelse med behandlingen av ansvarsspørsmålet. NPE dekker imidlertid som hovedregel rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand i forbindelse med erstatningsutmålingen. Ved klage til Pasientskadenemnda vil utgifter til juridisk bistand normalt bli dekket dersom klienten får medhold i klagen. Det gis i saker for NPE normalt ikke fri rettshjelp fra det offentlige. Rettshjelpsforsikringen gjelder først dersom klienten velger å prøve et avslag fra nemnda for domstolene.

I trafikkskadesaker har skadelidte rett til å få dekket utgifter til advokat av det ansvarlige motorvogns forsikringsselskap, men detter er begrenset til hva som anses rimelig og nødvendig. En rettshjelpsforsikring vil også kunne dekke disse utgiftene fra det tidspunkt det foreligger en tvist mellom skadelidte og selskapet – som regel når det foreligger uenighet om ansvaret eller om den tilbudte erstatning.

I yrkesskadesaker vil det ansvarlige selskapet som hovedregel dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand dersom selskapet erkjenner ansvar.