Roander & Co bakgrunnsbilde Pasientskade

Ny rekord! 21 millioner i erstatning for barneskadesak

Saken omhandler en 9 måneder gammel jente som ble alvorlig skadet på sykehus på grunn av forsinket behandling av hjernehinnebetennelse.Svikten førte til hjerneskade med lammelser, spastisitet og epilepsi. 

Pasienten har i dag medisinsk invaliditet på 100% og hun vil aldri komme i noen form for arbeid. Hun er pleietrengende hele døgnet og har et stort hjelpeapparat rundt seg. Pasienten v/foresatte er tilkjent trygdebil og familieboligen er delvis ombygget og tilpasset pasientens særlige behov.  

NPE fattet i februar 2023 vedtak om at pasienten skulle få kr 21 millioner i samlet erstatning. Dette er et vesentlig høyere beløp enn hva som har blitt utbetalt i tidligere barneskadesaker, og skyldes for en stor del nedsettelse av kapitaliseringsrenten fra 4 % til henholdsvis 1,5% og 2,5% med virkning fra 01.10.22. kapitaliseringsrenten benyttes for å komme frem til nåverdien av fremtidig tap når erstatning skal fastsettes til en engangssum.

Saken er påklaget til Pasientskadenemnda, idet vi mener at pasienten fortsatt ikke har fått full erstatning for boligombygging og erstatning for fremtidig pleie og omsorg.

 

Saken blir ført av advokat Espen Seeberg

 

Les mer på roander.no/fagomrader/pasientskade

0
Feed