Trafikkskade

Vi er der for deg når uhellet inntreffer

Våre saker Kontakt oss

Ansvarsforsikring ved trafikkulykker og uhell

Etter bilansvarsloven er det påbudt med ansvarsforsikring for alle biler, busser og motorsykler m.v.

Ved alle trafikkulykker og uhell skal det derfor foreligge en ansvarsforsikring som dekker skade/tap (ménerstatning, tap i inntekt, ekstrautgifter) som oppstår som følge av ulykken. Dette tapet kan kreves erstattet. Forsikringsselskapet vil som hovedregel dekke utgifter til juridisk bistand for advokat. Ansvaret for skaden er objektivt, dvs. uavhengig av skyld. Det er nok å vise at skaden/tapet er forårsaket av ulykken.

I utgangspunktet mister du krav på erstatning dersom du ikke melder skaden til forsikringsselskapet innen 1 år etter skadedato. Uavhengig av denne meldefristen, løper det en foreldelsesfrist på 3 år fra den dag du blir klar over at du er påført en trafikkskade som følge av ulykken. Denne fristen avbrytes enten ved samtykke fra/avtale med forsikringsselskapet, forliksklage eller stevning.

Etter skadeserstatningsloven kan du kreve erstatning for det økonomiske tap du har hatt og vil ha som følge av skaden; skadebetingede ekstrautgifter, inntektstap og evt. tap av pensjon pga. reduserte pensjonspoeng. I tillegg vil du kunne kreve såkalt ménerstatning.

Se noen av våre saker