Voldsoffer-
erstatning

Vi har lang erfaring og god kompetanse i voldsoffersaker

Våre saker Kontakt oss

Slik fungerer voldsoffererstatning

Krav om voldsoffererstatning fremmes til Kontoret for voldsoffererstatning. Det er et vilkår at den straffbare handlingen, dvs. voldshandlingen, er anmeldt til politiet og at det er fremsatt krav om erstatning i forbindelse med en eventuell straffesak mot skadevolder. Krav om voldsoffererstatning må som hovedregel være fremsatt innen 3 år fra skadedato.

Det offentlige dekker advokatutgifter i voldsoffersaker!

Hva kan du kreve erstattet? 

Etter voldsoffererstatningsloven vil du som voldsoffer kunne kreve mènerstatning, erstatning for ekstrautgifter, tap av hjemmearbeidsevne og erstatning for inntektstap. I enkelte tilfelle vil det i tillegg kunne kreves såkalt oppreisningserstatning. Etterlatte etter voldsofre vil kunne kreve erstatning for tap av forsørger, dersom de på tidspunktet for dødsfallet helt eller delvis ble forsørget av avdøde. I særlige tilfeller vil også etterlatte kunne kreve oppreisning. Maksimal voldsoffererstatning er 60 ganger folketrygdens grunnbeløp. Det ytes ikke erstatning for tap på mindre enn 1 000,-.