Dom fra Glomdalen tingrett

Legepåført misbruk av benzodiazepiner førte til avhengighet som ble opprettholdt av leger gjennom 20 år.
Retten ga mannen fullt medhold.

Mannen oppsøkte lege i 1994 etter å ha mistet begge sine foreldre med kort mellomrom. Han fikk foreskrevet Rohyponol for sin sorgreaksjon. Dette ble starten på et mer enn 20 års misbruk med ulike benzodiazepiner. Medikamentene ble foreskrevet av flere leger etter tur, over lang tid og i doser langt utover det anbefalte, uten at det ble gjort adekvate nedtrappingsforsøk. Den ene legen hadde ikke forskrivningsrett, men forskrev likevel medikamenter over flere år. Til tross for at dette var kjent for legekontoret og det lokale apoteket, ble forskrivningen ikke stoppet.

Retten fant det sterkt kritikkverdig at medikamentene ble forskrevet primært, da psykologhjelp ville ha vært riktig behandling. Staten v/pasientskadenemnda hevdet at rusmisbruket var selvpåført, men ble ikke hørt.

Avhengigheten har ført til begrensede muligheter til utdanning, yrkes- og familieliv. Mannen ble uføretrygdet i 2017 og har lidt et betydelig tap. Selv er han klar på at det er tapet av livskvalitet som er det tyngste, og håper han nå endelig kan se fremover. Han er veldig lettet og glad over dommens resultat som han håper vil få betydning for andre som kjemper den samme kampen.

Vår sak 1839

0
Feed