REKORDHØY ERSTATNING – ETTER GJENTATT FEILBEHANDLING

– og flere års kamp mot Norsk Pasientskadeerstatning.

En småbarnsfar, som aldri tidligere hadde vært syk, tok kontakt med lege på grunn av vannlatingsbesvær, smerter og gangvansker i 2011. Utredning påviste testikkelkreft.

Til tross for effekt av kreftbehandlingen, hadde han økende gangvansker. Problemene ble satt i sammenheng med kreftsykdommen. I en kort periode fikk han steroider, med god effekt på gangfunksjonen, men behandlingen ble stoppet. Noen måneder senere hadde han lammelse i en arm og i begge bena. Han er i dag avhengig av elektrisk rullestol.

Først et år senere ble det tatt biopsi som viste sarkoidose (autoinflammatorisk multisystemisk sykdom) som forklarte lammelsene. Han ble da satt på steroider igjen, men det var da for sent.

Men, sykehistorien stopper ikke der.

På grunn av redusert fysisk aktivitet fikk han blodpropp til lungene, og ble innlagt sykehus.

Under oppholdet pådro han seg et liggesår som ikke ville gro. Sykehuset erkjente at liggesåret burde og kunne ha vært avverget. Liggesåret har ført til behov for livsvarig sitteregime, dvs at han kun kan sitte i rullestol i begrenset tid, før han må avlaste og ligge på magen.

For en ung aktiv mann, med aktive barn ble livet i løpet av kort tid snudd opp ned. Han har blitt frisk fra sin kreftsykdom, men er 100 % medisinsk invalid og 100 % ervervsufør som følge av forsinket og feil behandling i helsevesenet.

Skaden ble meldt til Norsk pasientskadeerstatning i 2012, men avslått. Pasientskadenemnda stadfestet avslaget og det ble tatt ut søksmål. Kort tid før saken skulle behandles i retten erkjente staten v/Pasientskadenemnda ansvar for det meste av skaden, og saken ble forlikt.

Mannen har fått erstattet sitt inntektstap fullt ut, og det er enighet om menerstatningen, men han kjemper fortsatt, fem år etter skaden, for å få full erstatning for boligtilpasning og pleie- og omsorg.

Vår sak 1627

0
Feed