Spørsmål om erstatningsansvar etter rimelighetsregelen – særlig stor eller uventet skade, pskl § 2 tredje ledd. Refluksøsofagitt

Borgarting lagmannsretts dom av 27.04.18 –

Saken gjaldt en mann, som i en alder av 26 år gjennomgikk inngrep for sure oppstøt. Han var betydelig plaget av dette før inngrepet, og var sykmeldt fra et tungt fysisk arbeid.

Han ble forespeilet å bli helt frisk og være tilbake i arbeid etter 4-6 uker. Etter inngrepet utviklet han en betydelig smertetilstand, nevropatiske smerter som ble vurdert å utgjøre cirka 40-50 % varig medisinsk invaliditet. Mannen falt etter hvert ut av arbeidslivet, og ble 100 % uføretrygdet. Det var ikke andre årsaker til hans ervervsuførhet.

Saken førte ikke frem. Lagmannsretten mente han ikke fylte vilkår for særlig stor eller uventet skade, og vektla at han hadde betydelige plager på forhånd (inngangsinvaliditet) og derfor var risiko for skaden han ble utsatt for vurdert å være innenfor det han måtte akseptere. Saken ble ikke anket til HR.

Min vurdering -  ved å sammenligne lagmannsrettens dom av 18.05.18 kan det se ut som grensen mellom medhold og tap er hårfin. Forskjellen i disse to sakene er rettens vurdering av situasjonen før skade. Store skader som fører til tap av ervervsevnen i ung alder, etter relativt beskjedne inngrep, bør etter min vurdering ikke være en risiko pasienten skal akseptere og bære selv.

0
Feed