Svikt ved utredning av hjerneinfarkt

Saken gjaldt en kvinne på 51 år som ble innlagt flere ganger på sykehus med lammelser våren 2018. Sykehuset vurderte hennes tilstand som migrene, og satte ikke i gang behandling mot hjerneinfarkt. Saken ble meldt til Norsk pasientskadeerstatning som avslo kravet, da sakkyndig mente utredningen var i tråd med god medisinsk praksis. Saken ble påklaget til Pasientskadenemnda som var enig med NPE.

Saken ble bragt inn for tingretten, hvor det ble oppnevnt to nye sakkyndige spesialister. Seks dager før rettsaken valgte Pasientskadenemnda å erkjenne ansvar for hjerneinfarktet, og pasienten får nå sin rettmessige erstatning.

Saken ble prossesert av Advokat Lars Kjønniksen

Les mer på roander.no/fagomrader/pasientskade
 

0
Feed