Lav medisinsk invaliditet, likevel 100% ufør. Fikk 3.9 millioner i erstatning.

En ung kvinne gjennomgikk sju operasjoner i stortåa og utviklet betydelige smerter og gangproblemer. Det var erkjent svikt i behandlingen for pasientskade, og saken for retten gjaldt erstatningens størrelse.

Staten v/Pasientskadenemnda hadde tilkjent kr 10 000 i erstatning for diverse utgifter, men mente hun ikke hadde krav på menerstatning eller inntektstap.

 

Advokat, partner
Janne Larsen
 

Staten anførte at det var andre årsaker til hennes økonomiske tap.

Retten kom til at vilkår for menerstatning ikke var oppfylt, da menet var under 15 %.

Retten fant det sannsynliggjort at kvinnen ville ha stått i full jobb tenkt behandlingssvikten borte, og hun fikk dekket fullt inntektstap, pensjonstap, hjemmearbeidstap og utgifter, og fikk en samlet erstatning med kr 3.9 millioner. Saken er viktig fordi den belyser at lav medisinsk invaliditet (liten skade) kan få store konsekvenser for arbeidsevnen.

Dom Oslo tingrett 09.09.22 – Dommen er rettskraftig.

0
Feed