Dom fra Bergen tingrett i fødselsskadesak

Gutt f. 2009. Fødselsskade med CP og forsinket kognitiv utvikling. Tingretten økte erstatningen for påførte utgifter til pleie og omsorg med kr. 450.000. 

Retten vektla at mor i perioden hadde hatt inntektstap pga guttens betydeige omsorgsbehov. Videre økte tingretten erstatningen for fremtidig pleie og omsorg fra kr. 125.000 pr. år til kr. 135.000,-. Sistnevnte innebar en økning på ca kr. 750.000,- hensyntatt ny kapitaliseringsrente. Erstatningsposten ekstrautgifter til boligtilpasning ble økt fra 1,2 mill til 1,5 mill. Utgifter til juridisk bistand i forbindelse med klagebehandlingeni Pasientskadenemnda og sakskostnader i forbindelse med saken for tingretten ble tilkjent.

(sak 1177)

0
Feed