Fødselsskadet gutt, født 2007.

Forsinket forløsning, oksygenskade, spastisk unilateral cerebral parece. Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda kom til at fødselshjelpen hadde vært adekvat og i henhold til god medisinsk praksis.

Det ble tatt ut stevning for tingretten med anførsel om at CTG-kurven var avvikende, og at dette kombinert med at mor kjente lite liv, burde ført til tidligere forløsning med keisersnitt. Rettsoppnevnt fødselslege var enig i dette og rettsoppnevnt barnelege mente det var årsakssammenheng mellom den forsinkede forløsningen og barnets hjerneskade. Fullt medhold i Oslo tingrett i juni 2012. Staten anket til lagmannsretten, men erkjente fullt erstatningsansvar kort tid før ankeforhandling. Sak nr. 13911

0
Feed