PTSD etter behandlingsskade

En ung mann ble innlagt på sykehus for operativ behandling. Under operasjonen oppstod komplikasjoner med bl.a. sterkt blodtrykksfall.

Situasjonen var livstruende, men han fikk ingen varige fysiske skader. Etter at pasienten våknet opp av narkose, fikk han informasjon om hva som hadde skjedd. I kjølvannet av dette utviklet han en alvorlig PTSD (posttraumatisk stress). Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mente at hendelsen på sykehuset ikke var alvorlig nok til at den kunne gi PTSD, og unnlot å utrede spørsmålet til tross for at nevropsykologisk rapport konkluderte med en sikker PTSD og at denne stod i årsakssammenheng med komplikasjonen som inntraff på sykehuset.  NPE avslo deretter erstatningskravet. Vedtaket ble påklaget, og Pasientskadenemnda (PSN) aksepterte å innhente en psykiatrisk spesialisterklæring. Denne konkluderte med at diagnosekriteriene for PTSD var oppfylt, og at det var årsakssammenheng mellom diagnosen og sykehusets behandling. Til tross for denne klare spesialisterklæringen, valgte PSN å innhente en «second opinion» fra en annen psykiater. Da også vedkommende konkluderte i samsvar med den første psykiateren, erkjente PSN ansvar. Advokatfirmaet stiller spørsmålet ved NPE og PSN saksutredning og objektivitet. Hvorfor skulle PSN i denne saken innhente en «second opinion»? Advokatfirmaet er helt sikre på at

PSN aldri ville gjort dette dersom den første erklæringen hadde vært negativ for pasienten.

Uansett denne saken endte godt til slutt ved at pasienten ble tilkjent en samlet erstatning på ca kroner 3 ½ mill. (vår sak 1298 – adv. Thomas Roander).

0
Feed