Fødselsskade – både ansvar og utmålingssaken for rettsapparatet

Gutt 6 år. Alvorlig hjerneskade med cerebral parece og mental retardasjon. 100 % varig medisinsk invalid og sterkt pleietrengende. Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda avslo primært kravet om erstatning med begrunnelse at fødselshjelpen var adekvat.

Det ble derfor tatt ut søksmål mot Oslo tingrett, hvoretter det ble begjært rettsoppnevnt medisinsk sakkyndig. Den sakkyndige vurderte fødselshjelpen som avvikende fra god medisinsk praksis, og Staten v/Pasientskadenemnda erkjente kort tid før hovedforhandling fullt erstatningsansvar. Saken gikk deretter tilbake til NPE for erstatningsutmåling. Gutten ble i NPE tilkjent en samlet erstatning på ca 8,4 mill. Vedtaket ble påklaget og Pasientskadenemnda stadfestet NPEs utmålingsvedtak. Det ble igjen tatt ut søksmål for tingretten. Denne gang med krav om høyere erstatning. Tingretten økte erstatningen med ca kr. 1,5 mill. Boligerstatning ble satt til samlet kr. 1.500.000,-. og fremtidige pleie og omsorgsutgifter til årlig kr. 135.000,-. Samlet erstatning utgjorde etter dette i underkant av 10 mill.

Familien måtte i overnevnte sak gjennom to runder i rettsapparatet – både i forbindelse med ansvarsvurderingen og erstatningsutmålingen. Saken er et godt eksempel på at man ikke nødvendigvis skal akseptere NPE og Pasientskadenemndas vurderinger og konklusjon

(sak 1177).

0
Feed