Dødsfall på grunn av feilbehandling

En mann ble operert for infeksjon i armen i utlandet. Rett før og etter operasjonen fikk han blodproppforebyggende behandling pga. økt risiko for blodpropp. 

Etter overføring til norsk sykehus, seponerte man behandlingen med blodproppforebyggende. Pasienten døde mindre enn to døgn senere av en massiv blodpropp. Verken Norsk pasientskadeerstatning eller Pasientskadenemnda erkjente erstatningsansvar, og fastholdt at behandlingen ved sykehuset i Norge var i tråd med god medisinsk praksis.

Søksmål i tingretten

Vi tok ut søksmål for tingretten og begjærte rettsoppnevnt sakkyndig spesialist i blodsykdommer. I tillegg førte vi som privat sakkyndig spesialist i hjertesykdommer og indremedisin. Rettsoppnevnt sakkyndig og det private sakkyndige vitnet vurderte at behandlingen ved sykehuset ikke var adekvat og at dødsfallet kunne vært unngått ved korrekt behandling. Staten v/Pasientskadenemnda forholdt seg ikke til dette, men utelukkende til sine ortopediske sakkyndige vitner som mente at dødsfallet uansett ikke kunne vært unngått.

Tingretten var klar på at saken reiste spørsmål av indremedisinsk karakter, og dermed at spesialister i indremedisin var best kvalifiserte til å vurdere de medisinfaglige spørsmål saken reiste. Tingretten kom deretter til at seponeringen av blodproppforebyggende behandling ikke var i samsvar med god medisinsk praksis og videre at dødsfallet mest sannsynlig kunne vært unngått dersom behandlingen med blodproppsforebyggende hadde vært videreført. Fullt medhold i tingretten og staten dømt til å betale sakens omkostninger. Dommen er rettskraftig. Saken ble prosedert av advokat Roander.

 

Vår sak 1900.

0
Feed