Omgjøring i Pasientskadenemnda – mangelfull journal

«Pasientskadenemnda omgjorde i sak PSN-2016-5863 vedtak fra NPE og ga en kvinne på 77 år medhold i krav om erstatning for nerveskade etter skulderoperasjon.

NPE mente, til tross for mangelfulle journaler, at skulderoperasjonen var nødvendig og at denne ble korrekt utført.

Påklaget

Vedtaket ble påklaget til Pasientskadenemnda. Fra vår side ble det anført at bevistvilen knyttet til behovet for operasjon og om denne ble korrekt utført, måtte gå i favør av pasienten da journalene var mangelfulle.

Blant annet ble det i klagen vist til Høyesteretts uttalelser (Rt. 1989 side 674) om at sykehuset er nærmest til å sikre bevis gjennom journalføringen, og at bevistvilen må gå i favør av pasienten ved manglende journalføring.

Pasientskadenemnda tok klagen til følge, og la til grunn at journalføringen både forut for og under operasjonen var mangelfull. Tvilen som forelå om hvorvidt det var grunnlag for operasjonen og om operasjonen ble korrekt utført, ble av Pasientskadenemnda lagt til grunn å måtte gå i favør av pasienten.»

(Vår sak 1867 – advokat Kjønniksen)

0
Feed