Forsinket diagnostisering

Mann født 1960. Spørsmål om forsinket diagnostisering og behandling av Tourettes syndrom med følgetilstandene tvangstanker og ADHD. NPE avslo erstatningsansvar etter å ha innhentet en sakkyndig utredning fra en av sine mye brukte psykiatere. 

I forbindelse med klagebehandlingen innhentet PSN ytterligere en spesialisterklæring. Til tross for at denne la til grunn at det forelå en forsinket diagnostisering og behandling, avslo PSN erstatningskravet. Skadelidte kunne ikke akseptere dette og påstevnet saken for tingretten. I forbindelse med saken for tingretten ble det rettsoppnevnt psykiatrisk sakkyndighet, som konkluderte med at det forelå forsinkelser og mangelfull oppfølging. Tingretten konkluderte med at det forelå forsinket og mangelfull oppfølging av Tourettes syndrom og tvangstanker. Saken er anket inn av Staten til lagmannsretten. Lagmannsretten stadfestet under dissens tingrettens dom. Saken anket forgjeves til Høyesterett, som ikke fant grunnlag for å henvise saken til behandling. Saken er tilbakeført til NPE for erstatningsutmåling.

(Sak 28111)

0
Feed