Forsinket diagnose førte til at en 39 år gammel mann ble lam fra livet og ned

Pasientskade – Dom fra Nedre Romerike tingrett 30.01.2023 - staten anker igjen

Forsinket diagnose av nevrosarkoidose (betennelsestilstand) førte til at en 39 år gammel mann ble lam fra livet og ned og havnet i rullestol.

På grunn av pleiesvikt fikk han varige kroniske sittesår, og er i dag betydelig invalidisert som følge av to behandlingskader påført av helsevesenet.

Mannen er i dag 50 år, og veien frem til pasientskadeerstatning har vært lang, og den er fortsatt ikke over.

Sakens bakgrunn

Mannen fikk påvist testikkelkreft våren 2011. Behandlingen var vellykket og han ble kreftfri.

Han hadde utover sommeren gangvansker, det var også mistenkelige funn på lungene. Legene mistenkte først spredning, men avkreftet det raskt.

Utover høsten 2011 og våren 2012 ble han stadig dårligere, og etter hvert kunne han ikke gå. Først i juni 2012 ble det tatt biopsi, bilder ble regransket og diagnosen nevrosarkoidose ble stilt. Det ble startet behandling med steroider, men for sent.

 

Behandling av saken i forvaltingen og rettssystemet

Mannen meldte saken til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som erkjente at pleiesvikt var årsaken til kroniske sittesår, men de avslo krav om erstatning for følgene av forsinket diagnose.Etter avslag også i pasientskadenemnda (PSN- klageinstansen) ble det tatt ut søksmål. Etter at det forelå rettsoppnevnt sakkyndig vurdering, ble det inngitt forlik med staten. De erkjente da at forsinkelsen var årsaken til et større skadeomfang, at mannen ble lam og rullestolavhengig og at hele familien måtte flytte til egnet bolig. Han fikk ikke full erstatning og klaget saken til PSN, som økte erstatningen noe, men ikke fullt. Det ble tatt ut søksmål igjen, denne gangen med krav om økte utgifter til pleie og omsorg/behov for assistanse og til boligtilpasning.  Tingretten ga mannen medhold i at erstatningen fra PSN var for lav. Mannen fikk gjennom tingrettens dom en årlig erstatning med kr 100 000 for å kunne kjøpe seg bistand og assistenttjenester og kr 2 300 000 til boligtilpasning. På siste fristdag anket staten dommen. Staten mener nivået er for høyt, og at det strider mot praksis. Saken skal nå behandles i lagmannsretten.

 

Vår vurdering

Bevisføringen for tingretten var omfattende. Retten var på befaring, vurderte alle bevisene i saken og gjorde en konkret og individuell vurdering. Det er vanskelig å forstå statens argumentasjon da det må gjøres individuelle og skjønnsmessige vurderinger i utmålingssaker. Vi kan ikke se at det er noen prinsipiell grunn til å anke tingrettens dom, og at dette er en god måte å forvalte statens midler på. Vi synes det verste er at skadelidte må trekkes gjennom et system i en årrekke før de får sin rettmessige erstatning.

 

Janne Larsen

advokat

0
Feed