Ny informasjon fra domstolene

I dag (17.01.23) behandlet Høyesterett spørsmålet om det såkalte "kan" fradraget i skadeersatningsloven § 3-1. I pasientskadesaker har staten de senere år nærmest som en standard gjort skjønnsmessig fradrag i tilkjent erstatning fra NPE, hvis den skadelidte har fått utbetalt private forsikringsytelser av en viss størrelse.

Vi mener denne praksisen er urimelig og i strid med prinsippet om at det skal ytes full erstatning. Fradraget fører til en urettmessig fordel for staten. Forsikringsselskapene har sluttet med denne praksisen, og vi ser ingen grunn til at pasientskadesaker skal behandles annerledes.

0
Feed