Gis riktig erstatning etter pasientskade?

Pasienten har krav på full erstatning for sitt økonomiske tap etter en pasientskade.

Dette betyr i praksis at pasienten skal stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd. Pasienten har krav på å få dekket skaderelaterte utgifter, inntektstap, menerstatning og tapt hjemmearbeidsevne. Det er viktig å være klar over at NPE dekker utgifter til advokat under erstatningsutmålingen. Erstatningsrett og erstatningsberegninger er ofte kompliserte, og vår erfaring er at den endelige erstatningen blir høyere når pasienten bistås av advokat. Vi anbefaler derfor at man benytter seg av advokat med spisskompetanse på området. Mange pasienter er misfornøyde med den erstatningen de får i forvaltningen. En del av disse velger å forfølge sakene rettslig, og mange får høyere erstatning. Hovedårsaken til dette er nok at utredningen i domstolene er mer konkret og grundigere enn i forvaltningen. Fredrik Iversen fikk en alvorlig hjerneskade med cerebral parese etter fødselsskade. Hans erstatningskrav ble først avslått av NPE, men etter klagebehandling erkjente Pasientskadenemnda erstatningsansvar.

Fredrik ble etter dette tilkjent erstatning fra NPE og Pasientskadenemnda. Foreldrene mente at den tilkjente erstatningen var for lav og ikke fullt ut dekket Fredriks omfattende ekstrabehov. De valgte derfor å forfølge saken rettslig. I dommen fra tingretten ble Fredrik tilkjent tilleggserstatning med nesten 2,5 mill. kroner utover det han allerede hadde blitt tilkjent i forvaltningen – altså en betydelig økt erstatning. Fredriks historie er en av mange hvor pasienten har nådd frem med sitt krav om økt erstatning i domstolene. Trolig er det mange pasienter som av ulike årsaker unnlater å forfølge sakene sine, og dermed ikke får den erstatningen de rettmessig har krav på.

Roander_Pasientsikkerhet-artikel

0
Feed