Ny rekorderstatning i fødselsskadesak – 14 mill.

Etter mange års kamp mot pasientskadeordningen har en multifunksjonshemmet gutt med alvorlig CP vunnet frem og blitt tilkjent en rekorderstatning på nesten NOK 14 mill.

NPE tilkjente først en samlet erstatning på kr 9.5 mill. Saken ble påklaget og Pasientskadenemnda økte erstatningen til kr 11.2 mill. Deretter ble det tatt ut søksmål for tingretten, som tilkjente ytterligere kr 2,3 mill.  Staten v/ Pasientskadenemnda påanket tingrettsdommen til Borgarting lagmannsrett. Et par måneder før ankeforhandlingen trakk imidlertid staten anken sin slik at tingrettens dom ble rettskraftig.

Det prinsipielt viktige med dommen er at gutten fikk erstatning for fremtidige ekstrautgifter til pleie og omsorg med årlig kr 170.000,- hvilket er samsvarende med det høyeste nivået som er tilkjent i en fødselsskadesak. Videre fikk gutten erstatning for boligtilpasning av foreldrenes boliger samt for boligtilpasning i voksen alder. Sistnevnte er prinsipielt viktig, og domstolen ga tydelig uttrykk for at den ikke var enig i Pasientskadenemndas anførsel om at det er det kommunens ansvar å skaffe bolig til alvorlig funksjonshemmede i voksen alder.

I denne saken trakk staten anken etter at den hadde ligget mer enn ett år i lagmannsretten. Det ble ikke gitt noen nærmere begrunnelse for dette.  Den faktiske situasjonen for gutten var uendret, og det hadde ikke kommet inn nye saksopplysninger av betydning. Advokatfirmaet Roander & Co er kritiske til at Pasientskadenemnda opptrer på denne måten og påfører familier som fra før er i en vanskelig situasjon ytterligere belastninger. I tillegg stiller vi spørsmål ved Pasientskadenemndas måte  å forvalte over statens ressurser.

0
Feed