Vaksinesak – spørsmål om erstatningsansvar

Lagmannsrettens dom av 21.06.18 -

Nyfødt gutt som kun to dager gammel fikk vaksine for hepatitt B og trippelvaksine. Dagen etterpå fikk han alvorlige reaksjoner med bl.a. pustestans, avvikende hjerterytme, blålig hudfarge i ansiktet og krampeanfall. Alle hans reaksjoner står beskrevet som  kjente vaksinereaksjoner vaksinenes pakningsvedlegg og i Felleskatalogen. Statens 4 sakkyndige mente at guttens reaksjoner ikke skyldes vaksinen, og at guttens senere konstaterte hjerneskade skyldes en ikke dokumentert genfeil. Guttens sakkyndige mente derimot at de fremviste reaksjonene fullt ut kunne forklare hjerneskaden. Rettsoppnevnt sakkyndig var usikker, men sa seg til sist enig med statens sakkyndige. Lagmannsretten var i tvil, men kom under dissens (2-1) til at det ikke var «praktisk mulig» at vaksinen kunne være årsak til barnets hjerneskade. Advokatfirmaet er uenig i dette. Uenigheten blant de sakkyndig underbygger at vaksinene kan være en «praktisk» årsak til skadene. De aktuelle vaksinene var for øvrig anbefalt av myndighetene og inngikk i Folkehelseinstituttets vaksinasjonsprogram. Vilkårene for å få erstatning etter skade som skyldes anbefalte vaksiner er mindre strenge enn etter vanlig erstatningsrett. Advokatkontoret mener at lagmannsretten har lagt en for streng bevisvurdering til grunn, og har derfor anket saken inn for Høyesterett. Høyesterett tok dessverre ikke saken inn til behandling.

0
Feed