Baker ventet over 10 år på yrkesskadeerstatning

En baker utviklet etter mange år i yrket en alvorlig melastma. 100 % uføretrygdet. Godkjent som yrkessykdom i Nav.

Varig medisinsk invaliditetsgrad vurdert til 55 %. Ansvarlig yrkesskadeforsikringselskap var Tryg Forsikring, som utbetalte erstatning for inntektstap for flere år frem til skadelidte fikk et hjerneslag. Etter dette avviste Tryg skadelidtes krav om ytterligere inntektstapserstatning. Selskapet mente at skadelidte ville blitt 100 % ufør uavhengig av yrkessykdommen. Selskapet nektet også å utrede hjerneslagets betydning for ervervsevnen til tross for skadelidtes gjentatte anmodninger. For å komme videre var vi nødt til å ta ut søksmål mot Tryg. I den forbindelse innhentet vi spesialisterklæring fra en kompetent sakkyndig, som vurderte at ervervsuførheten i hovedsak skyldtes melastmaen, og at skadelidte i en situasjon uten yrkessykdommen ville kunne jobbet i minst 60-80 % stilling.

Tryg aksepterte etter dette rettsmekling, hvoretter partene ble enige om en tilleggserstatning på i overkant av kr 2 mill.  Saken hadde da pågått i over 10 år og er et godt eksempel på forsikringsselskapenes uthalingstaktikk.

sak 1967 – advokat Roander

0
Feed