2 mill. i erstatning til tannlegesekretær!

Skadelidte jobbet i flere 10-år som tannlegesekretær i det offentlige. I disse årene var hun daglig, og i relativt stor grad, eksponert for kvikksølv/amalgam.

Hun utviklet gradvis plager som etter mange år førte til 100 % ervervsmessig uførhet og omfattende plager. Etter mer enn 7 års kamp mot Nav og forsikringsselskapene fikk skadelidte endelig sin erstatning. Saken har versert frem og tilbake i Nav før hun omsider fikk medhold i Trygderetten. Minst 5 forsikringsselskaper har vært involvert i hennes yrkesskadeforsikringssak. Samtlige har nektet erstatningsansvar til tross for at det forelå flere sakkyndige utredninger som konkluderte med årsakssammenheng mellom skadene og kvikksølveksponeringen. Problemstillingene i saken har vært spørsmålet om årsakssammenheng og konstateringstidspunkt. Saken ble tilslutt løst ved at Yrkesskadeforsikringsforeningen fastslo at If var ansvarlig selskap. Etter dette erkjente If erstatningsansvar og erstatning ble utbetalt etter Hovedtariffavtalen. Dette er et godt eksempel på at man ikke skal gi opp til tross for at man opplever at man blir overkjørt av Nav og sterke forsikringsselskap.

0
Feed