Fra 0,- til 3 millioner kroner i yrkesskadeerstatning

Håndverker i 30 årene. Falt fra stilas, ca 1,5 m over bakken. Slo hodet og pådro seg et brudd i øyenhulen. Etter dette plager med nedsatt konsentrasjonsevne, tinnitus, hodesmerter – forenlig med post commotio syndrom (skader etter hjernerystelse).

Etter ulykken utviklet skadelidte også en alvorlig depresjon som følge av at han ikke fungerte som før – verken sosialt, med familien eller på jobb. Etter maks sykepenger gikk han over på arbeidsavklaringspenger og deretter 100 % uføretrygd. Forsikringsselskapet innhentet spesialisterklæring fra sakkyndig nevrolog, som vurderte at de nevrologiske skadene representerte en medisinsk invaliditetsgrad på 12 %. Sakkyndig vurderte imidlertid at mesteparten av skadelidtes funksjonsnedsettelse og ervervsuførhet skyldtes de psykiske plagene. Nevrologen vurderte at sakkyndig psykiater må utrede hvorvidt de psykiske plagene kan knyttes til hodeskaden. Selskapet nektet imidlertid å utrede dette, og avslo erstatningskravet med begrunnelse at det ikke var rettslig årsakssammenheng  mellom de psykiske plagene og fallskaden. Videre la selskapet til grunn at det ikke var grunnlag for menerstatning, da invaliditetsgraden var mindre enn 15 %. Skadelidte ville naturligvis ikke akseptere dette. Advokatfirmaet sendte prosessvarsel til selskapet, og varslet sak for tingretten og begjæring om rettsoppnevnt psykiater.  Selskapet  tilbød deretter kr 900.000,- i erstatning alternativt  at saken ble utredet av psykiater. Erstatningstilbudet ble ikke akseptert. Utredning fra sakkyndig psykiater konkluderte med årsakssammenheng mellom fallskaden og psykiske plager. Selskapet fremsatte etter dette et nytt erstatningstilbud på kr 1,5 mill. Heller ikke dette ble akseptert. Etter ytterligere forhandlinger ble partene enige om en samlet erstatning på kr 3 mill. + advokatutgifter 

 

Saken ble prosedert av advokat Thonas Roander

0
Feed