Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) skal behandle alle krav om pasientskadeerstning. NPE er et statlig organ, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

NPE sin oppgave er å ta stilling til om du som erstatningssøker har krav på erstatning. De vil også fastsette størrelsen på erstatningen. Selv om NPE er et nøytralt organ, er det mange som opplever forvaltningsorganet mer som en motpart enn som et objektiv organ. Tilbud om erstatning fra NPE/forsikringsselskap bør du som skadelidte ikke akseptere uten å ha rådført deg med en advokat først.

Dersom du har opplevd plager og mener saken din kan være erstatningspliktig tar du kontakt med NPE. Du må her melde og registrere din skade. Dersom din lege også bekrefter mistanken, står du betydelig sterkere overfor NPE.

Dokumentasjon ved pasientskade
Dersom du har hatt en operasjon eller tar medisiner og du merker at noe ikke stemmer bør du orientere din lege om dette. Det er viktig å kunne dokumentere plager og feil så tett opp til skadetidspunktet som mulig. Jo bedre dokumentasjon du får, jo bedre. Besøk din lege flere ganger slik at utviklingen registreres.

Ved en pasientskade har du krav på å få dekket ekstra utgifter som transport etc.

Valg av lege eller spesialist er viktig. Dette kan ha stor betydning for saken din. Rådfør deg derfor med en advokat som har erfaring innenfor dette før valget tas. Advokat Winther Christensen har lang erfaring og et godt kontaktnett og vet hvilke leger og spesialister du bør kontakte i de ulike tilfellene.

Sluttoppgjør ved pasientskade
Når en spesialist eller lege har kommet med erklæring i saken kan du fremme saken overfor NPE. I erstatningssammenheng er det disse kravspostene som kan være aktuelle overfor Norsk Pasientskadeerstatning:

  • Ménerstatning
  • Påførte utgifter
  • Lidt inntektstap
  • Fremtidige utgifter
  • Fremtidig inntektstap
  • Tapt evne til arbeid i hjemmet
  • Forsørgertap

Avslag hos NPE
Dersom du får avslag fra NPE, kan du klage saken videre inn for Pasientskadenemda. Du kan ikke klage saken din videre inn for domstolene før du har klaget saken inn for Pasientskadenemda.

Dersom Pasientskadenemda opprettholder vedtaket fra NPE, kan du reise sak for domstolene. Første innstans er normalt tingretten.

Noen aktuelle pasientskade saker

Forlik i Oslo tingrett – Pasientskadenemnda erkjente ansvar for svikt under operasjon for TOS

Saksøker, en kvinne i 20-årene, krevde erstatning av Pasientskadenemnda på grunn av påført skade etter operasjon av thoracic outlet syndrom (TOS)…

Forlik i Follo og Nordre Østfold tingrett – tilkjent erstatning for fremtidig inntektstap og pensjonstap med kr 1.4 millioner

Saksøker, en utdannet kokk i 40-årene, krevde erstatning av Pasientskadenemnda etter en mislykket kneoperasjon foretatt ved Vestre Viken i mai 2016,…

Seier i Oslo tingrett – tilkjent ytterligere erstatning for fremtidig inntektstap med kr 2.5 millioner

Saksøker, en IT-utdannet mann i 40-årene, krevde erstatning av Pasientskadenemnda på bakgrunn av mislykket underlivsoperasjon på Oslo universitetssykehus i februar 2010. Skaden…

Vaksinesak – erstatningsutmåling – forlik

Saken gjaldt en kvinne som fikk vaksine mot svineinfluensa (Pandemrix) da hun var 17 år gammel. Hun utviklet narkolepsi (søvnsykdom)…

Utenrettslig forlik

NPE hadde erkjent ansvar for forsinket diagnostikk av prostatakreft hos en mann i 50-årene. Som følge av forsinkelsen måtte han…

Bivirkninger av vaksine

Saken gjaldt en kvinne i 40 årene som krevde erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE)  i det hun utviklet narkolepsi etter…

Forlik med Staten v/pasientskadenemnda – tilleggserstatning på kr 5,1 mill

Godt voksen mann, selvstendig næringsdrivende/enkeltmannsfirma. NPE erkjente erstatningsansvar for infeksjon etter hofteprotese, men mente at behandlingsskaden ikke var av varig…

Nytt forlik med Staten v/pasientskadenemnda – tilleggserstatning på kr 2,2 mill.

En kvinne i 40 årene fikk komplikasjoner etter operasjon for hemoroider. Norsk Pasientskadeerstatning erkjente erstatningsansvar, men tilkjente kun kr 267.000,-…

Fjerning av livmor uten informert samtykke – pasientskade

En kvinne på 39 år kontaktet fastlegen pga. smerter i buken på v. side, noe hun selv antok skyldtes nyrestein. Hun…

Staten erkjenner erstatningsansvar i CRPS-saker (smertesyndrom) etter bruddskader/ortopedi. sak 3

Kvinne, brakk håndleddet og ble deretter operert og gipset på sykehuset. Sterke smerter under gipsingen. Oppsøkte sykehuset flere ganger pga.…