Våre advokater arbeider kun med personskadeerstatning, herunder yrkesskadeerstatning. Er du utsatt for en ulykke under utøvelsen av ditt yrke, kan du ha krav på yrkesskadeerstatning. Etter yrkesskadeforsikringsloven fra 1989 er arbeidsgiver pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for alle ansatte. Denne forsikringen vil dekke tap som oppstår som følge av skaden. Rett til erstatning under yrkesskadeforsikringen forutsetter normalt at skaden er godkjent som yrkesskade av NAV.

Med yrkesskade menes skade oppstått ved arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Også yrkessykdommer er som hovedregel omfattet. Hva som er slik skade/sykdom kan noen ganger være uklart. Vi anbefaler deg som er utsatt for en yrkesskade å ta kontakt med advokat slik at alle frister blir overholdt. Normalt vil utgifter til advokat bli dekket av yrkesskadeforsikringen.

Frist for å melde skaden - Foreldelse
Det er et vilkår for godkjennelse av skaden som yrkesskade, at skaden er meldt NAV innen 1 år etter at arbeidsulykken skjedde eller du ble klar over årsaken til skaden/sykdommen. Uavhengig av denne meldefristen, løper det i forhold til yrkesskadeforsikringen en foreldelsesfrist på 3 år fra utløpet av det kalenderår du blir klar over at du er påført en yrkesskade.

Hva kan du kreve erstattet ved yrkesskade?
Erstatningsutmålingen under yrkesskadeforsikringen skjer dels etter standardiserte regler i forskrift om erstatning for yrkesskade.

Noen aktuelle yrkesskade saker

Stanget hodet kraftig i et rør

Av Thomas Roander

Mann, f. 1966. Nordsjøarbeider. Stanget hodet kraftig i et rør under gange slik at hjelmen sprakk. Fikk umiddelbare og vedvarende plager…

Skadet under arbeid ombord på fiskebåt

Av admin

Mann (34) skadet under arbeid ombord på fiskebåt. En metallkomponent på dekk traff mannens legg og ankel slik at det oppstod…

Fall fra et stilas

Av admin

Arbeidsulykke. Mann f. 1967. Arbeider som maler. Han ble blendet av solen og falt ned fra et stilas på ca. 2 meter.…

Snøscooterulykke – nakkeskade.

Av Thomas Roander

Yrkesskade, Kvinne, Snøscooterulykke – nakkeskade. Delvis ervervsufør pga ulykken. Saken reiste spørsmål om årsakssammenheng pga flere tidligere traumer. Etter lange forhandlinger…

Skade i foten som asfaltarbeider

Av admin

Yrkesskade. Mann pådro seg skade i foten som asfaltarbeider. Fotskaden ble av sakkyndig vurdert til 12 % invaliditet. Som følge av…