a) Ekstrautgifter ved yrkesskade
Alle ekstrautgifter du har hatt og vil få som en følge av ulykken og skaden kan kreves erstattet. Er skaden godkjent som yrkesskade av folketrygden, er hovedregelen at du skal få dekket alle utgifter til medisiner og behandling av NAV. Slike utgifter vil du således normalt ikke kunne kreve dekket under yrkesskadeforsikringen . Dersom du er påført en alvorlig skade vil du kunne kreve erstattet utgifter til pleie og tilsyn, boligtilpasning m.v. under yrkesskadeforsikringen dersom disse behov ikke dekkes fullt ut av det offentlige. For å dokumentere hvilke utgifter du har hatt er det viktig at du tar vare på kvitteringer.

 
b) Inntektstap ved yrkesskade 
Videre vil du kunne kreve erstattet det faktiske inntektstap du har som følge av skaden. Så lenge du mottar sykepenger, dekker dette normalt ditt lønnstap fullt ut, og du vil følgelig ikke kunne kreve noen erstatning for denne perioden. Dersom du fremdeles er helt eller delvis arbeidsfør etter sykepengeperioden har utløpt, vil du kunne kreve inntektstapet dekket av forsikringsselskapet. Du plikter imidlertid å søke dekning av inntektstapet fra det offentlige. Dette betyr at du plikter å søke medisinsk rehabilitering, yrkesrettet attføring og i siste omgang uførepensjon fra folketrygden. Fremtidig inntektstap beregnes etterstandardiserte regler, med utgangspunkt i din ervervsmessige uførhetsgrad samt alder og inntekt på skadetidspunktet.c) Mènerstatning ved yrkesskade
Dersom du er påført en varig og betydelig yrkesskade, vil du kunne kreve såkalt mènerstatning. Mènerstatning er ment å være en erstatning for den skade du er påført, – en kompensasjon for redusert livskvalitet og livsutfoldelse. Et krav om mènerstatning forutsetter for det første at du er påført en varig skade. Dette innebærer at det vil gå noe tid etter ulykken før det er klart om du har krav på mènerstatning. Vanligvis vil det ta 2-3 år før skaden har stabilisert seg tilstrekkelig til at det er mulig å avgjøre om den er varig. Videre er det et vilkår for rett til mènerstatning at skaden er betydelig. Skadens størrelse måles i såkalt medisinsk invaliditet. Den medisinske invaliditet må overstige 15% for at du skal ha krav på mènerstatning.