a) Ekstrautgifter ved trafikkskader

Forutsatt at det offentlige ikke dekker utgiftene vil du kunne kreve erstattet alle ekstrautgifter du har hatt og vil få som følge av pasientskaden. Dette vil typisk være utgifter til legebehandling, fysikalsk behandling, medisiner, transport, hjelpemidler m.v. Dersom du er påført en alvorlig skade vil du i tillegg kunne kreve erstattet utgifter til pleie og tilsyn, boligtilpasning m.v. For å dokumentere hvilke utgifter du har hatt, er det viktig at du tar vare på kvitteringer.

b) Inntektstap ved trafikkskader

Videre vil du kunne kreve erstattet inntektstap og/eller “husmortap” du måtte ha som en følge av skaden. Det er differansen mellom inntekt uten skaden og disponibel inntekt med skaden som er erstatningsmessig. Så lenge du mottar sykepenger, dekker dette normalt ditt lønnstap fullt ut. Dersom du fremdeles er helt eller delvis arbeidsufør etter at sykepengeperioden har utløpt, vil du kunne kreve inntektstapet erstattet. Du plikter imidlertid å begrense inntektstapet mest mulig. Dette innebærer at du må søke om offentlige ytelser som medisinsk rehabilitering, yrkesrettet attføring og/eller uførepensjon. Det “husmortapet” som kan kreves erstattet, er differansen mellom verdien av den arbeidsinnsats du gjorde i hjemmet uten skaden og den arbeidsinnsats du er i stand til å gjøre med skaden.

Du vi også kunne kreve erstattet manglende opptjening av pensjonspoeng og dermed en for lav alderspensjon som følge av pasientskaden.

c) Mènerstatning ved trafikkskade

Dersom du er påført en varig og betydelig skade, vil du kunne kreve mènerstatning. Mènerstatning er en kompensasjon for redusert livskvalitet og livsutfoldelse og en erstatning for ikke-økonomisk tap.

Vanligvis vil det ta 2-3 år før skaden har stabilisert seg tilstrekkelig til at det er mulig å avgjøre om den er varig. Videre er det et vilkår for rett til ménerstatning at skaden er betydelig. Skadens størrelse måles i såkalt medisinsk invaliditet som fastsettes av en sakkyndig lege. Den medisinske invaliditet må normalt overstige 15% for at du skal ha krav på mènerstatning for pasientskade.