Advokatene i advokatfirmaetAdvokatfirmaet Roander & Co har solid erfaring som bistandsadvokater, og er i tillegg spesialister i erstatningsrett.

Bistandsadvokaten skal ivareta rettighetene til fornærmede og etterlatte i en straffesak. Det gjelder både på etterforskningsstadiet og i rettsforhandlingene. Både de som har vært utsatt for en straffbar handling (fornærmede) og etterlatte kan ha krav på bistandsadvokat. For eksempel har fornærmede i saker om visse typer seksuelle overgrep krav på bistandsadvokat. Det samme har etterlatte i saker hvor en person under 18 år er død som følge av en straffbar handling. Retten kan også oppnevne bistandsadvokat i andre tilfeller når særlige forhold gjør at det er behov for det.

Bistandsadvokaten skal videre ivareta fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforskningen og under rettssaken. Under rettssaken kan bistandsadvokaten på vegne av fornærmede og etterlatte stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige. Dette gjelder uavhengig av om det fremmes krav om erstatning i saken. I saker hvor fornærmede og etterlatte har krav på bistandsadvokat, fremmes et eventuelt erstatningskrav av bistandsadvokaten.

I de tilfellene fornærmede og etterlatte har krav på bistandsadvokat, skal fornærmede forklare seg før tiltalte under hovedforhandlingen. For etterlatte som skal forklare seg, kan retten bestemme at de skal forklare seg før tiltalte. Fornærmede og etterlatte med bistandsadvokat har rett til å kommentere bevisførselen underveis, og til å komme med en sluttbemerkning. Dette bør gjøres med veiledning fra bistandsadvokaten.