Erstatning til veteraner etter utenlandstjeneste – kompensasjonsordning for psykiske belastningslidelser.

Advokatfirmaet Roander & Co bistår veteraner som har fått psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner. Erstatningsordningen følger av forskrift 2009-12-22 nr 1768 som gjelder for psykiske skader påført soldater i norsk tjeneste i utlandet. Denne type psykiske skadene er ofte alvorlige. Noen ganger erkjennes disse allerede ved hjemkomst, mens det andre ganger kan gå flere år før skadene blir synbare. I Norge er det mange veteraner som sliter med psykiske senskader etter utenlandstjeneste. Disse har nå en egen erstatningsordning. Erstatningen utgjør hhv. 35 x G (folketrygdens grunnbeløp) og 65 x G.

Sakene under ordningen meldes i første omgang inn til Statens Pensjonskasse. Avslag på krav om kompensasjon kan påklages til Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner.

I denne type saker innhentes alltid spesialisterklæringer, fortrinnsvis fra spesialister i psykiatri eller spesialpsykologer. Det er klart en fordel at sakkyndig har erfaring fra denne type saker. Advokatfirmaet er spesialisert på personskader og har dermed godt kjennskap til de ulike medisinske fagmiljøer. Dette har ofte avgjørende betydning for sakens utfall.

Er du veteran og har blitt påført alvorlig psykisk skade – ta kontakt med oss for en uforpliktende/kostnadsfri samtale og vurdering av saken din!