Roander & Co Kompenssasjonssaker veteran

Fikk maksimal erstatning etter å ha utviklet alvorlig PTSD

Skadelidte tjenestegjorde på skarpt oppdrag som geværmann under FN- tjeneste. Skadelidte utviklet PTSD og fikk i 2011 innvilget 100% uføretrygd. Saken omhandlet særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner.

I tjesteperioden ble han utsatt for flere svært skremmende og alvorlige situasjoner. Etter avsluttet tjeneste utviklet han over noe tid betydelige psykiske plager. Han fungerte verken sosialt eller arbeidsmessig, og ble etter noen år tilkjent 100 % uføretrygd pga. alvorlig grad av PTSD. Statens Pensjonskasse (SPK) avslo kravet om erstatning etter kompensasjonsordningen med begrunnelse manglende årsakssammenheng. SPK viste til en vurdering fra spesialist i psykiatri, som de ukritisk la til grunn. Avslaget ble påklaget til Erstatningsnemnda med begrunnelse at kravet til årsakssammenheng var tilstrekkelig sannsynliggjort. I klagen ble det vist til en privat innhentet spesialisterklæring fra sakkyndig psykologspesialist. Psykologspesialisten tilbakeviste en rekke av psykiaterens vurderinger og konkluderte med at det var sikker årsakssammenheng mellom skadelidtes PTSD og tjenesten som geværmann. Erstatningsnemnda tok klagen til følge og tilkjente skadelidte maksimal erstatning på 65 X G (folketrygdens grunnbeløp).

 

Saken ble prosedert av advokat Thomas Roander.

 

Les mer på https://www.roander.no/fagomrader/kompensasjonssaker

Klikk her for å se PDF av klagenemda
0
Feed