Advokat Janne Larsen Høyesterett

Ny sak for Høyesterett. Psykisk skade hos forelder etter datters selvmord

Datteren var innlagt psykiatrisk avdeling på lukket avdeling. Det var kjent at hun hadde suicidale tanker da hun ble gitt permisjon uten tilsyn. Under permisjon tok hun sitt eget liv. Staten anket saken og nå skal den behandles i Høyesterett.

 

Verken Norsk pasientskadeerstatning (NPE) eller Pasientskadenemnda (PSN) erkjente at det var svikt å innvilge henne permisjon. Det ble tatt ut søksmål og inngått forlik i saken i 2018 som ga foreldrene medhold i at selvmordet sannsynligvis ville ha vært unngått hvis hun hadde fått adekvat diagnostikk og behandling i psykiatrien. Saken for lagmannsretten gjaldt krav om erstatning for den psykiske skaden (PTSD) faren ble påført (såkalt tredjemannstap) som følge av at datteren tok selvmord etter behandlingssvikt i helsevesenet. Staten erkjente for lagmannsretten at innvilgelse av permisjon i dette tilfellet var uforsvarlig.

 

Lagmannsretten kom til at det var forhold rundt dødsfallet som representerte en «særlig belastning» for faren og at det var adekvat årsakssammenheng mellom farens psykiske tilstand og ansvarsgrunnlaget . Tidligere praksis har vært streng og det er kun tilkjent erstatning etter svært strenge rammer (sjokkskader). I Ullevålsdommen HR-2018-2080-A ga Høyesterett signaler om at det var behov for en rettsutvikling og en viss justering og utvidelse av ansvaret, særlig i tilfeller der noen mister et barn etter erstatningsbetinget handling. Denne saken er den første som behandles i rettssystemet etter Ullevålsdommen, og håpet er at den skal bidra til den oppmykning som Høyesterett ga føringer for.

Dommen ble avsagt under dissens – staten anket dommen – Høyesterett har tatt saken inn til behandling.

 

Saken ble prosedert av advokat Janne Larsen i lagmannsretten.

 

Les mer på roander.no/fagomrader/pasientskade

 

0
Feed