Multifunksjonshemmet jente tilkjent 16,6 MNOK i erstatning etter 9 ½ år.

Alvorlig fødselsskade med 3 timer forsinket forløsning. Barnet ble påført alvorlig hjerneskade og har cerebral parece, mikrocephali (lite hode) og psykisk utviklingshemming.

Barnet har noe gangfunksjon, men bruker rullestol ved forflytning utover helt korte strekninger. Saken ble meldt inn for NPE da barnet var 3 år gammelt. NPE erkjente erstatningsansvar for deler av barnets skader, og tilkjente erstatning med kr 6,2 millioner. Vi var verken enige i ansvarsgrunnlaget eller utmålingen, og påklaget vedtaket. Pasientskadenemnda omgjorde NPEs ansvarsvedtak og erkjente erstatningsansvar for alle skadene. Saken ble deretter returnert tilbake til NPE for ny erstatningsutmåling. NPE tilkjente etter dette erstatning med kr 11.8 millioner. Heller ikke dette kunne aksepteres, og  utmålingsvedtaket ble igjen påklaget. Pasientskadenemnda tilkjente deretter barnet en samlet erstatning på kr 16,6 millioner. Barnet hadde i mellomtiden blitt 12 år gammel, og saken hadde versert i nesten 10 år. Det er p.t. uklart om saken vil bli forfulgt rettslig.

Saksbehandlingen i NPE og Pasientskadenemnda er uakseptabel og svært kritikkverdig, og har påført familien en ekstremt stor og unødvendig ekstrabelastning over en periode på nesten 10 år. Dette bør ikke være et forvaltningsorgan verdig.

0
Feed