Medbestemmelsesrett- fødselsskade -valg mellom keisersnitt og vaginal fødsel

Under fødsel ble en gutt (estimert til nesten 5 kilo) påført nerveskade i armen ved at skulderen satt fast. Mor var engstelig for fødsel, og det var av den grunn lagt en plan for fødselen. Det skulle være lav terskel for keisersnitt hvis fødselen ikke skred fremover som forventet.

Da fødselen ikke skred frem som forventet, ba mor om keisersnitt, men ble ikke hørt. Jordmor besluttet å gå videre med vaginal fødsel uten at lege vurderte mor.

Under forløsning satte barnets skulder seg fast, og han ble påført en varig skulderskade.

Det var erkjent svikt ved at lege burde ha undersøkt mor, men staten v/Pasientskadenemnda mente beslutningen om vaginal forløsning uansett var riktig.

Det var enighet om at skaden ville ha vært unngått ved keisersnitt.

Saken førte frem i tingretten, staten anket til lagmannsretten og ble frifunnet. Foreldrene anket til Høyesterett som opphevet lagmannsrettens dom (HR 02.11.21)

Ved ny prøving av saken i lagmannsretten ble gutten (endelig) tilkjent erstatning. Retten drøfter blant annet en kvinnes rett til å medvirke mellom forløsningsmetoder når det foreligger to forsvarlige behandlingsalternativer.

Tidligere har valg av forløsningsmetode stort sett vært styrt av legen alene.

Selv om kvinnen ikke alene kan bestemme at hun skal forløses med keisersnitt, har hun rett til å bli hørt og rett til medvirke mellom forsvarlige valg.

0
Feed