Advokatfirmaet Roander & Co har mer enn 30 års erfaring med fødselsskadesaker – både ansvarsvurderinger og erstatningsutmålinger. Advokatfirmaet er ledende i Norge innenfor fagfeltet. Vi har prosedert et betydelig antall fødselsskadesaker for domstolene, og har svært gode resultater å vise til.

Advokatfirmaet Roander & Co har god kjennskap til de medisinske fagmiljøene, noe som er avgjørende for sakenes utfall. I årenes løp har svært mange fødselsskadede barn fått sin rettmessige erstatning etter å ha blitt bistått av oss. Advokatfirmaet har i stor grad bidratt til at erstatningsnivåene i fødselsskader har økt betydelig de siste 10 årene.

Krav om erstatning etter fødselsskade meldes i først omgang til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), som vurderer hvorvidt barnet har krav på erstatning. Avslag på krav om erstatning kan påklages til Pasientskadenemnda (PSN). Dersom avslaget opprettholdes kan saken bringes inn for domstolene. Når ansvarsgrunnlaget er på plass starter arbeidet med utmåling av erstatningens størrelse. Dette behandles først i NPE. Dersom NPEs utmåling ikke er akseptabel, kan vedtaket påklages. PSN kan stadfeste NPEs vedtak eller øke erstatningen. PSN kan ikke redusere erstatningen. Dersom heller ikke PSNs utmålingsvedtak er akseptabelt, kan saken bringes inn for domstolene.

Vi erfarer at relativt mange fødselsskadesaker bringes inn for domstolene. Dette henger sammen med skadenes alvorlighetsgrad og at man ofte ikke kan slå seg til ro med den medisinske- og juridiske utredningen i forvaltningen (NPE og PSN).

Har du et barn som kan være skadet under fødselen, eller trenger du bistand i forbindelse med erstatningsutmålingen – ta kontakt med oss for en uforpliktende/kostnadsfri samtale og vurdering av saken.

Noen aktuelle saker fødselsskader

Ny rekorderstatning i fødselsskadesak – 14 mill.

Etter mange års kamp mot pasientskadeordningen har en multifunksjonshemmet gutt med alvorlig CP vunnet frem og blitt tilkjent en rekorderstatning…

Fødselsskade – medhold i lagmannsretten 29.06.20 – mangelfull ført journal

Under fødsel ble et barn påført en nerveskade i høyre skulder (plexusskade). Spørsmål for retten var om skaden kunne ha…

Fødselsskade – både ansvar og utmålingssaken for rettsapparatet

  Gutt 6 år. Alvorlig hjerneskade med cerebral parece og mental retardasjon. 100 % varig medisinsk invalid og sterkt pleietrengende.…

Fødselsskadesak – erstatningsutmåling

Jente, 6 år. 100 % varig medisinsk invalid. Alvorlig cerebral parese, nedsatt hørsel og ernæringsvansker etter forsinket diagnostisering og behandling…

Ny seier over Pasientskadenemnda 

Gutt på 7 år tilkjent tilleggserstatning på kr 2,3 mill – barneerstatning etter fødselsskade. Sak for Oslo tingrett. Gutt, født…

Gutt født 2000 – Alvorlig hjerneskade etter forsinket keisersnitt

Forsinket forløsning med keisersnitt førte til alvorlig hjerneskade med CP, epilepsi, betydelig svekket mental funksjon. 100 % medisinsk invalid. Avhengig…

Forlik i sak for Oslo tingrett.

Pasientskadenemnda inngikk forlik i fødsesskadesak rett før hovedforhandling. Foliket innebar økt erstatning med kr. 1 mill. i en fødselsksskadesak. Barnet,…

Dom fra Bergen tingrett i fødselsskadesak

Gutt f. 2009. Fødselsskade med CP og forsinket kognitiv utvikling. Tingretten økte erstatningen for påførte utgifter til pleie og omsorg…

Gutt født 2000

Nerveskade på arm/skulder under forløsningen. NPE/Pasientskadenemnda avslo ansvar. Påstevnet til tingretten som ga Staten fullt medhold. Anket til lagmannsretten. Ny…

Fødselsskadet gutt, født 2007. 

Forsinket forløsning, oksygenskade, spastisk unilateral cerebral parece. Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda kom til at fødselshjelpen hadde vært adekvat og i…