Staten ved Pasientskadesaken gir seg igjen.

Thomas Roander Advokat, partner og daglig lederAdvokat, partner og daglig leder
Thomas Roander Advokat, partner og daglig leder

Feildiagnostisering og feilbehandling av nevrologisk sykdom.

En mann fikk stillet diagnosen MS (multippel sklerose) og ble behandlet med medikamentet Extavia. Etter dette ble han stadig dårligere. Et par år senere ble det klart at han ikke hadde MS, men den langt sjeldnere nevrologiske sykdommen NMO (nevromyelitis optika). Ved denne tilstanden er behandling med Extavia kontraindisert og bidrar til forverring av tilstanden. Saken ble vurdert av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), som på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra rådgivende nevrolog, avslo saken. Også Pasientskadenemnda/Helseklage la den rådgivende legens vurdering til grunn, og avslo kravet. Advokatfirmaet tok ut stevning for tingretten og fikk rettsoppnevnt nevrolog med spesialkompetanse på MS og NMO. Den rettsoppnevnte sakkyndige konkluderte med at de diagnostiske kriterier for diagnosen MS ikke var oppfylt, og at pasienten således fikk en forsinket diagnostisering og behandling av NMO over en periode på et par år. Dette førte til en betydelig funksjonssvikt.

Kort tid før hovedforhandling erkjente staten v/Pasientskadenemnda fullt erstatningsansvar og saken ble hevet som forlikt. (vår sak 2296, advokat Roander).