Utgangspunktet er at klienten er ansvarlig for advokatens salær - uavhengig av sakens utfall. Hovedgrunnlaget for salærberegningen er medgått arbeidstid i henhold til spesifiserte timelister. Timesalæret i vårt firma utgjør for tiden kr 2.200,- pr. time ekskl. mva.

I den grad fri rettshjelp fra det offentlige kan oppnås skal advokaten informere om dette. Videre skal advokaten klarlegge om klienten har en rettshjelpforsikring som kan kommer til anvendelse. En slik forsikring vil normalt foreligge i tilknytning til en villa/innbo-løsøre eller kollektiv forsikring, og kommer til anvendelse fra det tidspunkt det foreligger en tvist. Forsikringssummen ligger pt. normalt mellom kr. 80.000,- og kr. 100 000,- (avhengig av selskap). Klienten må normalt betale en variabel egenandel på 20 % av forsikringens utnyttelse + en fast egenandel på mellom kr 3.000,- og kr. 4.000,-.

I saker for Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) dekker normalt ikke NPE klientens utgifter til egen advokat i forbindelse med behandlingen av ansvarsspørsmålet. NPE dekker imidlertid som hovedregel rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand i forbindelse med erstatningsutmålingen. Ved klage til Pasientskadenemnda vil utgifter til juridisk bistand normalt bli dekket dersom klienten får medhold i klagen. Det gis i saker for NPE normalt ikke fri rettshjelp fra det offentlige. Rettshjelpforsikringen gjelder først dersom klienten velger å prøve et avslag fra nemnda for domstolene.

I trafikkskadesaker har den skadelidte krav på å få dekket utgifter til advokat av det ansvarlige motorvogns forsikringsselskap,- dog begrenset til hva som anses rimelig og nødvendig. En rettshjelpforsikring vil også kunne dekke disse utgifter fra det tidspunkt det foreligger en tvist mellom skadelidte og selskapet, - vanligvis når det foreligger uenighet om ansvaret eller om den tilbudte erstatning.

I yrkesskadesaker vil det ansvarlige selskapet som hovedregel dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand dersom selskapet erkjenner ansvar.

No cure - no pay
I de fleste erstatnings- og forsikringssaker vil skadelidte være i en vanskelig økonomisk situasjon. De økonomiske snevre grenser som gjelder for fri rettshjelp og foreliggende rettshjelpforsikring vil kun i begrenset grad gi den skadelidte økonomiske garantier til å forfølge sine erstatningskrav når det oppstår en uenighet om ansvar eller oppgjør. Samtidig vil kostnadene til egen advokat være betydelige og størrelsen på slike utgifter usikre. Mange skadelidte velger derfor ikke å ta risikoen med å forfølge sin sak f.eks. for domstolene. Denne situasjon begrenser derfor skadelidtes rettssikkerhet og muligheten til å forfølge sin sak.

For å bedre muligheten til å fremme sin sak mot skadevolder tilbyr vårt firma derfor, etter nærmere vurdering, å påta oss oppdrag uten å kreve salær dersom saken ikke fører frem. Klienten må selv betale direkte utgifter som rettsgebyr, utgifter til sakkyndige, reiseutgifter etc. Det samme gjelder eventuelle idømte saksomkostninger til motparten. Vi vil alltid søke utnyttet foreliggende rettshjelpordninger og klienten vil måtte betale de egenandeler som gjelder. Dersom saken fører frem, vil motparten normalt dekke vår klients vanlige sakskostnader. Avhengig av sakens resultat vil advokatfirmaet kreve et tilleggssalær av klienten. Dette fastsettes skjønnsmessig på bakgrunn av den tid som er benyttet på hele saken (så vel ansvarsspørsmålet som utmålingsspørsmålet), sakens økonomiske verdi for klienten, sakens vanskelighetsgrad, advokatens kompetanse og sakens resultat, jf. bl.a. regler for god advokatskikk § 3.3.1 og salærveiledningens punkt 4.2. Det vil ikke bli beregnet tilleggssalær for den del av arbeidet som evt. dekkes gjennom offentlige ordninger. Tilleggssalæret er begrenset oppad til størrelsen på det ordinære salæret og kommer i tillegg til det salær motparten måtte betale. Det presiseres at det ikke er adgang til å beregne dette tilleggssalær som en prosent av den erstatning klienten oppnår.

En no cure no pay-avtale vil også gi klienten en mer reell garanti for advokatens tro på sakens mulighet til å føre frem.

 
 
Kontakt oss på telefon: 22 70 89 89