Sak om foreldelse mot Norsk pasientskadeerstatning

Tingretten ga medhold om at pasientskadesaken ikke var foreldet, foreldelseslovens § 9 Kvinne f. 1980 hadde etter operasjon på Rikshospitalet i 2005 gradvis utviklet en sannsynlig refleksdystrofi i venstre hånd/arm. Etter å ha vært til en rekke utredninger og behandlinger i helsevesenet meldte hun sitt erstatningskrav til Norsk pasientskadeerstatning 25.10.11. Erstatningskravet ble avslått av NPE fordi kravet ble ansett foreldet. Avslaget ble senere stadfestet av Pasientskadenemnda. Det ble deretter tatt ut stevning mot Pasientskadenemnda ved Oslo tingrett, som i dom kom til at kravet ikke var foreldet. Kvinnen hadde vært i kontinuerlig behandling i helsevesenet siden 2005, med utsikter til bedring. Hun mottok arbeidsavklaringspenger fra NAV med tanke på retur til arbeidslivet. Retten anførte at saksøker ikke hadde slik kunnskap om skaden og den ansvarlige som medførte at hun burde ha meldt sitt erstatningskrav tidligere, jfr. foreldelseslovens § 9. Saken er returnert til Norskpasientskadeerstatning for videre utredning.