Rekordstor erstatning

Rekordstor erstatning i barnesak etter 11 års kamp mot Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda
Multifunksjonshemmet gutt tilkjent i overkant av 13,5 mill. i erstatning etter fødselsskade med påfølgende hofteskade. Kravet ble opprinnelig avslått av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og Pasientskadenemnda. Advokatfirmaet Winther Christensen tok ut søksmål for tingretten, hvilket førte til at Staten v/Pasientskadenemnda erkjente at det forelå en “svikt ved behandlingen”. Partene ble enige om at saken skulle returneres NPE for utredning av årsakssammenhengen. NPE la deretter til grunn at det ikke forelå sannsynlig årsakssammenheng mellom den utviste tvisten og barnets skade. Vedtaket fra NPE ble påklaget til Pasientskadenemnda, som tok vår begjæring om sakkyndig utredning til følge. Etter dette konkluderte nemnda med at det forelå årsakssammenheng, og saken ble igjen returnert tilbake til NPE for erstatningsutmåling. Parallelt med dette fikk gutten medhold i en ny erstatningssak som gjaldt feilstillinger i hoftene. Nå er omsider begge sakene endelig avgjort med en rekordutbetaling fra NPE. Dette er nok et godt eksempel på at man ikke uten videre skal akseptere NPE og Pasientskadenemndas vedtak! (vår sak 29048 – advokat Roander).