Pasientskade –  tap av restervervsevne etter behandlingsskade– erstatning for fremtidig inntektstap

Espen Seberg

Gutt f. 1994, medfødt cerebral parese og høyresidige lammelser. Innvilget ung ufør.

Feiloperert i 2010, tre dager etter at han fylte 16 år. Fikk alvorlig nerveskade i høyre fot, 20% varig medisinsk invaliditet.  Skaden medførte problemer med å gå/stå og skadelidte utviklet sterk overvekt på grunn av dette.

Skadelidte forhindret fra å jobbe i butikk, restaurant eller som bud pga sine gangproblemer. Han forsøkte å etablere eget IT-firma, men dette gikk med underskudd. Ikke mulig å konkurrere i det åpne marked.

Fikk menerstatning og erstatning for merutgifter i PSN, men kr 0 i inntektstap, da nemnda mente hans grunnlidelser var til hinder for bi-inntekt.  Standarderstatning etter skadeserstatningslovens § 3-2 a ikke anvendelig, fordi han var 3 dager for gammel på skadetidspunktet.

Retten mente behandlingsskaden var en nødvendig betingelse for bortfalt restervervsevne. Dersom han ikke hadde blitt skadet på sykehuset, mente retten at han kunne ha tjent  0,4 G pr. år i tillegg til hans uføretrygd, beregnet fra 2018 og frem til fylte 62 år.

Domsresultat: Skadelidte fikk  erstattet fremtidig inntektstap med kr 445.000 + saksomkostninger.

Advokat Espen Seeberg førte saken.

Saksref. 1403