Pasientskade mot Norsk pasientskadeerstatning – forsinket diagnostisering

Kvinne, 60 år, hjernesvulst. Fikk medhold for 3 måneder forsinket diagnostisering og behandling i Norsk pasientskadeerstatning. Svulsten var hurtigvoksende. Likevel la Norsk pasientskadeerstatning til grunn at forsinkelsen ikke hadde ført til varig skade/økonomisk tap utover diverse utgifter som ble erstattet med kr. 8.000,-. Dette var ikke akseptabelt, og saken ble påklaget til Pasientskadenemnda med anførsel om at saken ikke var tilfredsstillende medisinsk utredet og at NPEs håndtering for øvrig ikke var akseptabel. PSN besluttet i møte å ta vår begjæring om ny sakkyndig utredning til følge. Ny spesialisterklæring ble innhentet, nytt erstatningskrav ble utarbeidet og skadelidte endte opp med en samlet erstatning på kr. 1.610.000,-. Erstatningen fordelte seg på postene inntektstap, ménerstatning, arbeid i hjemmet og utgifter. Resultatet innebar en økning på hele 1.602.000,-. Vår sak 29081