Er pasientenes rettssikkerhet i fare?

KOMPETANSE OG LEDELSE Det ble etablert en egen offentlig ordning med pasientskadeerstatning i 1988. En god ordning når den fungerer etter intensjonen. Utfordringen er imidlertid at ordningen ikke alltid fungerer godt nok.

– Vi opplever at pasienten de senere år blir stadig mindre involvert i saksbehandlingsprosessen i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og i Pasientskadenemda (PSN). Årsaken er trolig krav om økt effektivisering i saksbehandlingen og økt saksomfang, sier daglig leder og advokat Thomas Roander i Advokatfirmaet Winther Christensen AS, som har spesialisert seg innenfor pasientskadeområdet.

– Dette går ut over rettssikkerheten og pasientens tillit til ordningen. Mange klienter er kritiske til den medisinske utredningen som ofte oppfattes som knapp og mangelfull. Enkelte sakkyndige oppfattes som svært strenge, og kommer sjelden med kritikk mot kolleger. Mange pasienter opplever at de ikke blir hørt og tatt på alvor og at de av den grunn ikke klarer å legge saken bak seg, forteller han.

– De medisinske sakkyndige er viktige premissleverandører for den etterfølgende realitetsvurderingen. Medisinerne baserer ofte sine slutninger på hva som er bevist gjennom forskning, og setter da høyere krav til bevis for årsakssammenheng enn det erstatningsretten krever. Dette kan få svært uheldige konsekvenser for pasientene, og det er derfor viktig med bistand fra advokat med kjennskap til jussen, forklarer Roander.

Saker endres i pasientenes favør

Ved avslag i PSN kan saken bringes inn for domstolene. Advokatfirmaet opplever at langt over halvparten av de sakene de har prøvd for domstolene har blitt endret i pasientens favør.

– Dette er betenkelig, for sakene har jo da allerede blitt vurdert både av NPE og av PSN. Vi opplever at stadig flere ønsker å forfølge saken rettslig etter at vedtak fra PSN foreligger.

Pasientskader lever man gjerne med hele livet

Ofte vil skaden føre til nedsatt livskvalitet, smerter, redusert nattesøvn, psykiske plager og nedsatt fysisk funksjon. Skaden kan påvirke alt fra deltakelse i arbeidslivet til sosiale aktiviteter. Dersom det konstateres at behandlingen ikke har vært i henhold til god medisinsk standard, og det er årsakssammenheng mellom den mangelfulle helsehjelpen og pasientskaden, har skadelidte krav på «full erstatning». Det betyr at skadelidte skal settes i en økonomisk situasjon som om skaden ikke hadde inntruffet.

– Vi tror at mange innmeldte pasientskadesaker kunne vært unngått dersom legene hadde tatt seg litt tid til å forklare for pasienten hvorfor resultatet ikke ble vellykket, så legene bør bli flinkere til å informere.

Kontakt advokat

NPE dekker kostnader til juridisk bistand i forbindelse med erstatningsutmålingen, men dekker ikke slike kostnader under ansvarsutredningen. Det er uheldig siden sakene ofte er medisinsk kompliserte og kan være vanskelige å forstå, mange ville trengt bistand.

– Dersom du har fått medhold i din erstatningssak, bør du kontakte advokat med spesialkompetanse innenfor området i forbindelse med erstatningsutmålingen. Dette har pasientene alt å vinne på, og vi kan vise til utallige eksempler på at erstatningen har økt betydelig etter at vi har blitt involvert i utmålingen, avslutter Roander.

 

Tips til deg som er påført pasientskade:

Advokat Thomas Roander gir deg sine råd og anbefalinger dersom du mener du kan ha blitt påført en pasientskade.

  • Innhent og sikre dokumentasjon i form av journaler, legeuttalelser og tilsvarende dokumenter. Suppler gjerne med egne daterte notater.
  • Dokumenter økonomisk tap ved å ta vare på kvitteringer og fakturaer som viser dine utlegg.
  • Overholde foreldelsesfrister – hovedregelen er at skade må meldes til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) innen tre år etter at man skjønte eller burde skjønt at man var påført skade.
  • Forsøk å sette deg inn i journalen og de medisinske faguttrykkene.
  • Vurder behov for bistand fra advokat under ansvarsutredningen.
  • Bruk advokat med spesialkompetanse i forbindelse med erstatningsutmålingen. Rimelige og nødvendige utgifter dekkes av NPE.