Ny seier over Pasientskadenemnda 

Thomas Roander

Gutt på 7 år tilkjent tilleggserstatning på kr 2,3 mill – barneerstatning etter fødselsskade.
Sak for Oslo tingrett. Gutt, født 2010, ble påført alvorlig hjerneskade som følge av forsinket forløsning på sykehuset. Dyskinetisk cerebral parese, 100 % medisinsk invalid. Avhengig av døgnkontinuerlig tilsyn, pleie og omsorg. God kognitiv funksjon og gutten fungerte aldersadekvat, på noen områder bedre enn sine klassekamerater. Fikk gjennomslag i retten for at den tilkjente erstatningen fra NPE og Pasientskadenemnda var for lav. Samlet erstatning ble økt med ca kr 2,3 mill. og fordelte seg på erstatningspostene ekstrautgifter til tilsyn, pleie og omsorg, boligerstatning i nåværende og fremtidig bolig og advokatutgifter i forvaltningen.
Vår sak 1795.