Gjenåpning av pasientskadesak for tingretten – inkontinens

Thomas Roander Advokat, partner og daglig leder
Thomas Roander
Advokat, partner og daglig leder

En kvinne fikk etter fødsel omfattende inkontinensplager. Plagene ble forsinket diagnostisert og behandlet, med det resultat at plagene ble varige. NPE erkjente ansvar, men man ble ikke enige om erstatningsutmålingen. Saken endte i tingretten, hvor hun i 2008 ble tilkjent erstatning for inntektstap med kr 900.000,- Tingretten la til grunn at hun var 50 % ervervsufør som følge av behandlingsskaden og inntektstapet ble beregnet med dette som utgangspunkt.

8 år senere fikk hun innvilget 100 % uføretrygd av Nav. Uføregrunnlaget var inkontinensproblematikk forårsaket av behandlingsskaden.

Advokatfirmaet begjærte deretter saken gjenåpnet for tingretten. PSN avviste primært begjæringen med begrunnelse at det ikke forelå «nye og vesentlige saksopplysninger av betydning for sakens resultat». Dette til tross for at kvinnen faktisk hadde gått fra å være 50 % uføretrygdet til å bli 100 % uføretrygdet, noe som etter vårt kjennskap til forvaltningspraksis representerer «en vesentlig endring». Ca to uker før hovedforhandling erkjente PSN fullt erstatningsansvar. Saken ble deretter hjemvist for erstatningsutmåling i PSN, hvor kvinnen etter hvert ble tilkjent ytterligere erstatning med kr 2,3 mill. Advokatfirmaet er kritisk til PSNs saksbehandling og at saken strakk så langt ut i tid. Her burde PSN tatt begjæringen til følge på et langt tidligere tidspunkt. (vår sak 1683 – adv. Thomas Roander)