Feildiagnostikk og feilbehandling i psykiatrien.

Feildiagnostikk og feilbehandling i psykiatrien.

Dom fra Oslo tingrett 01.12.16.Kvinne, i dag over 50 år, var i perioden 2006-2009 innlagt psykiatrisk avdeling, delvis frivillig og delvis under tvang. Etter et kort opphold i psykiatrien fikk hun diagnosen enkel Schizofreni, og ble behandlet med antipsykotika. Hun ønsket ikke medisinering. Behandlerne mente hun hadde dårlig sykdomsinnsikt, og hun ble tvangsmedisinert i seks uker, uten at det ble ført journal i 2007. Schizofrenidiagnosen ble senere slettet og fjernet fra journal. Hun fremmet krav om erstatning i 2012. NPE og PSN mente diagnostikk og behandling var adekvat. Saken ble behandlet i Oslo tingrett, og kvinnen fikk medhold i at det forelå svikt ved behandlingen i form av mangelfull differensialdiagnostikk og påfølgende behandling. Retten la til grunn at årsaken til hennes uførhet var sammensatt, men at hun var påført skade i form av utmattelse og delvis redusert ervervsevne som følge av svikt i helsehjelpen, og hun fikk medhold i sitt erstatningskrav. Dommen er ikke rettskraftig.

Sak 1510